Caută și descoperă…

Caută și descoperă…

„Oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cel care nu iubește nu L-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire.”(I Ioan 4, 7-8)

Caută și descoperă credinţa şi învaţă-i ce semnifică ea, pe cei necredincioşi cu inima sloi de gheaţă, pe cei ce nu priveghează zi și noapte și nu ascultă de cuvântul Domnului: „Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții”. (Apocalipsa 2, 10)


Caută și descoperă nădejdea şi dăruieşte-o tuturor celor ce se simt neajutorați și doborâţi în faţa greutăţilor și încercărilor vieţii, celor ce își sting mereu candela sufletului, cu vântul tristeții amare și grijilor împovărătoare, celor ce fug panicați și disperați din calea dezamăgirilor și neîmplinirilor.
Caută și descoperă curajul și dăruiește-l celor ce își urăsc crucea spirituală şi nu vor să o mai ducă cu demnitate până la sfârşit, celor ce nu vor să Îl urmeze pe Hristos pe drumul Golgotei, celor ce nu vor să-L mărturisească cu întreaga lor viață, fiindcă au lăsat necredinţa, frica și laşitatea să îi domine, fiindcă nu iau în seamă îndemnul Domnului: „În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea”. (Ioan 16, 33)
Caută și descoperă speranţa şi învață-i pe cei ce văd doar partea goală a paharului, că atitudinea celui care privește viața doar cu neîncredere, care vede doar întuneric peste tot în jurul lui, și care pentru toate situațiile își imaginează un final negativ, frânge aripile multor visuri frumoase, pe care și le-ar fi putut împlini, dacă adopta o atitudine mai optimistă și dacă nu vedea doar primejdii și obstacole pe cărarea vieții.
Caută și descoperă smerenia şi dăruieşte-o celor mândri și orgolioși, celor ce se consideră centrul universului și mici dumnezei pe pământ, celor ce flămânzesc și însetează de cinstea și slava acestei lumi vremelnice și stricăcioase, care nu conștientizează că fără Dumnezeu nu sunt nimic, nu valorează nimic, ci sunt doar frunze purtate în vânt, praf și nisip în furtună.
Caută și descoperă simplitatea şi luminează-i cu ea pe cei care iubesc luxul și modernismul lumii consumeriste de azi, pe cei stăpâniți de întunecata dorință de a aduna comori materiale pe pământ și de a locui în palate somptuoase, de dorința de a conduce mașini scumpe și extravagante, de dorința de a stăpâni lumea prin puterea oferită de bani și de statut social. Descoperă simplitatea şi dăruieşte-o celor ce nu mai conștientizează, că bogăția cea mai mare este bogăția adunată în visteria sufletelor lor, că bogăția cea mai mare e sălășluirea Harului Sfânt în inima lor.
Caută și descoperă Adevărul şi dăruieşte-l celui ce este de partea minciunii – întunericul adânc al sufletului – celui ce nu știe că adevărurile credinței nu sunt iraționale, ci sunt mai presus de rațiune.
Caută și descoperă sinceritatea şi demască măştile falsităţii şi vicleniei, care acoperă tot mai multe chipuri trupești și sufletești, într-o lume în care floarea sincerității a devenit o raritate.
Caută și descoperă dreptatea şi învaţă-i pe cei nedrepţi cum să o folosească ca să nu mai semene în jurul lor suferință și durere, umilință și exploatare, inechitate și discriminare.
Caută și descoperă solidaritatea şi înveșmântă-l cu ea pe cel cu inimă împietrită şi indiferentă, pe cel ce a orbit și surzit sufletește, pe cel care nu împlinește legea lui Hristos Care respiră iubire, care se hrănește cu iubire, care izvorăște iubire și comuniune autentică.
Caută și descoperă compasiunea şi îmbracă-i cu mantia ei iubitoare, pe cei ce nu ştiu să aline suferinţa semenilor, pe cei ce trec pe alături de aproapele doborât de greutatea Crucii lui spirituale. Descoperă compasiunea, fiindcă Milostivul Dumnezeu ne vrea pe toți samarineni milostivi, care să-i miluim pe cei răniți, să-i ridicăm de unde au căzut și să le pansăm cu dragoste rănile trupești și sufletești.
Caută și descoperă pacea inimii şi molipseşte-i cu ea pe cei mânioşi şi certăreţi, pe cei fără răbdare, pe cei nemulţumiţi mereu de tot ce se petrece în viața lor, fie bun, fie rău. Să descoperim pacea, să o urmăm și să devenim fii ai ei, căci doar așa vom deveni următori ai lui Hristos, Care a venit să ne unească și să ne înfrățească pe toți, nimicind orice vrășmășie, cu Sfânta Sa Cruce.
Caută și descoperă armonia şi alungă cu ea toată agitaţia egoistă a lumii haotice și debusolate în care trăim, a lumii în care liniștea și pacea nu se mai țin strâns de mână, în care relațiile dintre oameni devin din ce în ce mai conflictuale.
Caută și descoperă frumuseţea şi pictează în culorile ei calde și armonioase, sufletele celor ce iubesc doar urâţenia lumii în care trăim, celor care nu se mai bucură de soare, de cer, de lună și stele, de ploaie, de nea, de rouă, de flori, de tril și zbor de păsărea, de zâmbete calde și sincere, de îmbrățișări vindecătoare, de dulce poezie, de cântec, de joc de copil angelic.
Caută și descoperă rugăciunea sinceră și curată și cu multă răbdare, învață-i să se roage pe toți cei ce consideră de prisos rugăciunea și nepotrivită omului emancipat al vremurilor actuale, pe toți cei ce nu știu, că rugăciunea este comuniune și unire cu Dumnezeu, că rugăciunea este scară spre Cer și cheia Raiului veșnic.
Caută și descoperă recunoştinţa şi spune celor ce ştiu doar să ceară daruri bogate și multe binecuvântări, celor ce sunt mereu nerecunoscători, că nemulțumitorului i se ia darul, fiindcă Bunul Dumnzeu se supără pe cel ce nu este recunoscător pentru tot ce are și ce este și pentru darul vieții, pe care El i l-a oferit cu toată dragostea.
Caută și descoperă libertatea care se ține strâns de mână cu responsabilitatea, descoperă libertatea în Dumnezeu și vorbește-le despre această libertate responsabilă, celor ce nu conștientizează că, nu toate cele ce le sunt îngăduite le sunt și de folos, care nu conștientizează că libertatea autentică e rodul iubirii răstignite și înviate a lui Hristos, că doar în spațiul Învierii Acestuia, putem trăi starea libertății unită cu iubirea care responsabilizează, a libertății mântuitoare, care se înfrățește cu toate virtuțile teologice și morale.
Caută și descoperă care este sensul și rostul vieții tale, care este adevărata ta menire, împlinește voia lui Dumnezeu și îți înmulțește talantul sau talanții, cu hărnicie, credință și iubire, dăruindu-i fără zgârcenie, Domnului și lumii. Seamănă semințe de iubire și recunoștință în ogorul lui Doamne, ca ele să rodească bogat și să dăruiești din roadele lor, tuturor celor ce vor să guste din ele.
Caută și descoperă cunoașterea și înțelepciunea și le dăruiește fără zgârcenie celor ce nu conștientizează că: „Omul este creator, inovator, inspirat și cunoscător doar când nu se rupe sau se depărtează de izvorul Cunoașterii care este Dumnezeu.” (Pr. Petru Munteanu)
Caută și descoperă lumina cea adevărată şi alungă cu ea întunecatul rău ce este prezent tot mai mult în această lume. Să descoperim cu toții, lumina dumnezeirii dinlăuntrul nostru și al aproapelui, să descoperim lumina care aduce viață, fericire și plinătate, să fim lumină dependentă de Lumina supremă, să fim următori ai lui Hristos, Care a spus: Eu sunt lumina lumii, cel ce vine după Mine nu va umbla întru întuneric. Să descoperim spațiul luminos al Învierii lui Hristos, pașii noștri să se îndrepte mereu spre acesta, și să ne însoțim pe drumul luminii, cu semeni care vor să devină făclii ce luminează în întuneric.
Caută și descoperă bucuria sfântă și las-o să pătrundă în toate ungherele sufletului, ca să alunge de acolo orice întristare şi suspin, orice nefericire şi durere. Să lăsăm sufletul nostru să fie mângâiat de aripa diafană a bucuriei autentice şi veşnice, ca să fie înălţat spre Cer, spre nemurire, spre Acasă, unde drepții lui Dumnezeu se bucură și se veselesc împreună cu îngerii cu aripi de iubire, bucurie și lumină și să molipsim pe toți din jurul nostru cu această bucurie celestă.
Caută și descoperă Biserica – corabia mântuirii – şi vei reuşi să învingi toate furtunile vieţii, vei reuși să înveți că doar înlăuntrul Bisericii lui Hristos, omul poate deveni Dumnezeu și poate cunoaște veșnicia, poate deveni templu strălucitor al Duhului Sfânt. Să respirăm împreună cu semenii noștri aerul îmbălsămat de Duhul Sfânt, cu tămâia rugăciunii unora pentru alții, cu tămâia rugăciunii de mulțumire și slavoslovire, cu tămâia iubirii sfinte, cu tămâia credinţei și comuniunii în spaţiul sfânt și luminos al Bisericii. Sufletul nostru să devină o bisericuţă pe care să o purtăm cu noi oriunde ne-ar purta paşii pe cărarea vieţii și să conștientizăm că, dacă nu ar fi Biserica, nu am mai fi mădulare vii ale lui Hristos, Care este Calea, Adevărul și Viața.
Caută și descoperă Împărăția lui Dumnezeu înlăuntrul tău ca să te sfințești și să te îndumnezeiești și să transmiți Harul Domnului și celorlalți oameni. Caută să ai mereu înlăuntrul tău Împărăţia cerurilor și Harul Sfântului Duh, care bucură şi îmbată sufletul cu o băutură divină, care bucură inima, fiindcă iubirea lui Dumnezeu s-a sălăşluit într-însa, fiindcă a primit tainică încredinţare că Acesta o iubeşte, fiindcă lumina, pacea, liniştea şi netulburarea domnesc într-însa, fiindcă s-a învrednicit de bucuria desfătării şi pregustării Raiului de aici, de pe pământ. Caută și descoperă Împărăția lui Dumnezeu înlăuntrul tău și îndeamnă-i să facă la fel, și pe cei care nu îşi conştientizează neputinţa în fața păcatului, nu conştientizează că fără Dumnezeu alături, fără Dumnezeu prezent în întreaga lor fiinţă, fără Dumnezeu Prieten şi Tovarăş pe drumul vieţii, nu pot face nimic bun, nu pot învinge patimile, păcatele și neputinţele lor, nu pot să îşi împlinească visele, obiectivele şi scopurile existenţei, nu pot să găsească singuri drumul spre ACASĂ, nu pot reuşi singuri să se învrednicească de Împărăţia lui Dumnezeu în inima lor şi de viaţa veşnică.
CAUTĂ ȘI DECOPERĂ IUBIREA, ȘI-L VEI DESCOPERI PE HRISTOS!
Iubirea este înșușirea caracteristică lui Hristos și adevăraților Săi ucenici. Căutând, descoperind și trăind starea iubirii vei deveni un om cu suflet frumos ca o floare gingașă, ce te îmbată cu mirosul ei delicat, vei descoperi și trăi starea tuturor virtuților creștine și morale.
Și cum vom descoperi și trăi starea iubirii – lumină și bogăție sufletească? Cum vom descoperi și trăi starea tuturor virtuților creștine și morale? Flămânzind și însetând mereu de iubire, cerând adânc și fierbinte în fiecare clipă a vieții, darul iubirii necondiționate, de la Bunul și Milostivul Dumnezeu, păzind poruncile și împlinind legea Lui, supunându-ne deplin și desăvârșit voii Sale, cercetând și cinstind Biserica lui Hristos – Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolică. Doar participând cu credință și iubire la viața Bisericii, simțim prezența lui Hristos în viața noastră și-nlăuntrul nostru. Și dacă Îl avem pe Hristos pe tronul inimii noastre, avem totul. Dacă ne predăm cu totul lui Hristos, urcăm treaptă cu treaptă pe scara virtuților creștine și morale, ce se înalță până la Cer, până ACASĂ în Împărăția lui Dumnezeu, unde domnește peste tot Iubirea cu aripi de lumină și bucurie sfântă.
Te rog, Doamne, din toată inima, din tot sufletul, din toată puterea și cugetul meu, să mă ajuți să fiu flămândă și însetată mereu de iubire necondiționată, să-Ți cer zi și noapte cu smerenie și credință, darul cel mai frumos și mai prețios – darul iubirii ce izvorăște din Tine – ca să-mi îmbogățesc spiritual sufletul și acesta să iradieze peste tot în jurul meu, căldură și lumină, aducătoare de bucurie și speranță! Amin.

Cristina Toma

go top